SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste
Sekcje
Narzędzia osobiste

Strona podmiotowa Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego Strona Starostwa Nowosądeckiego Strona miasta Nowego Sącza

Nawigacja: Start

 

Podstawowa

Stacja Kontroli Pojazdów

kat. Bc

Czynna

poniedziałek - piątek

w godzinach 7 - 19

soboty

nieczynna

wykonujemy usługi w zakresie:
  • Badań kontrolnych pojazdów kat. B,c
  • Pomiaru i regulacji geometrii kół
  • Regulacji świateł
  • Analizy spalin
oraz usługi warsztatowe obejmujące:
  • Naprawy bieżące
  • Wymianę opon
  • Wyważanie kół
  • Diagnostykę komputerową elektronicznych systemów samochodowych

Jak skutecznie wezwać pomoc?

Zasady wzywania pomocy, których przestrzeganie przyczyni się do sprawnego i skutecznego wezwania pomocy.

Transport sanitarny oraz informacja medyczna

Procedury zgłaszania transportów sanitarnych zleconych przez lekarza (refundowanych w całości lub częściowo)  oraz transportów komercyjnych (prywatnych - odpłatnych).

Dokumentacja medyczna

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej osobom korzystającym ze świadczeń zdrowotnych.

Wydawanie opinii na temat zabezpieczenia medycznego imprez masowych

Postępowanie przy usuwaniu kleszcza

Jak postępować w przypadku ukąszenia kleszcza.

 

Administracja SPZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego pracuje w dni robocze

tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:35

BUDOWA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH DO ZARZĄDZANIA I MONITORINGU SATELITARNEGO W MAŁOPOLSCE

 

MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PAKIET MEDYCZNY

 

SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe zawarło w dniu 05.05.2020 r. umowę partnerską z Województwem Małopolskim jako Liderem Projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny, planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2O2O, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, aby czynnie podjąć walkę z chorobą wywołaną koronawirusem.

Celem projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym, jednostkom systemu państwowego ratownictwa medycznego, jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

 

Projekt przewiduje zakup 4 ambulansów z pełnym wyposażeniem medycznym w standardzie ratownictwa medycznego oraz urządzeniami do dezynfekcji dla SPZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego o wartości 2.397.453,86 zł.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Deklaracja dostępności SPZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego

Wstęp

SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.spr.pl zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 10.01.2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1.10.2020

Strona internetowa www.spr.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Część plików nie jest dostępna cyfrowo. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań SPZOZ SPR.

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-30 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne (opis procedury wnioskowo-skargowej) i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://www.rpo.gov.pl/

W SPZOZ Sądeckim Pogotowiu Ratunkowym wyznaczono osobę do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej. Osobą kontaktową jest Jacek Bednarek, z którym można się kontaktować  mailowo: it@spr.pl lub telefonicznie: 18/442-09-49.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać mailowo na adres: sekretariat@spr.pl

Dostępność architektoniczna

Na terenie SPZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Śniadeckich 15 w Nowym Sączu znajdują się:

  • budynek A - administracji;
  • budynek D w którym znajdują się zespoły wyjazdowe oraz dyspozytornia transportów sanitarnych.

Budynek D dostępny jest dla osób z niepełnosprawnościami. Przestrzenie komunikacyjne są wolne
od barier poziomych i pionowych. Toaleta dla osób poruszających się na wózku znajduje
się w budynku D.

SPZOZ SPR zapewnia możliwość zaprowadzenia osób ze szczególnymi potrzebami do konkretnego działu/pokoju. W celu skorzystania z tej możliwości należy zgłosić taką potrzebę pod numerem telefonu: 18/ 442-09-49.

Na terenie placu manewrowego SPZOZ SPR przy ul. Śniadeckich 15 znajduje się wydzielone miejsce dla osób niepełnosprawnych.

SPZOZ SPR zapewnienia możliwość wstępu do budynku osobom korzystającym z psa asystującego.

SPZOZ SPR zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji z budynków
z pomocą poinstruowanych pracowników.

AKTUALNIE REALIZOWANY PROJEKT PRZEZ SPZOZ SĄDECKIE POGOTOWIE RATUNKOWE

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO:

 

Nazwa programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

Oś: IX  Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie: 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

 

Tytuł projektu: Zakup ambulansu oraz środków ochrony indywidualnej dla SPZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego.

Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego.

Całkowity koszt projektu: 520 000,00 PLN

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 442 000,00 PLN

 

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych
w projekcie

SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0425/21-00/324/2021/96 Projektu nr POIS.09.01.00-00-0425/21 pn. „Zakup ambulansu oraz środków ochrony indywidualnej dla SPZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego”, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z umieszczonego formularza na stronie internetowej https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl


Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/